Siostry Szarytki

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo

Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti a Paulo


Historia Zgromadzenia

 

Cała historia ludzkości potwierdza prawdę zapowiedzi Pana Jezusa: Ubogich zawsze macie u siebie. (J 12,8). Historia chrześcijańska potwierdza, iż zawsze są też ludzie, którzy uwierzyli słowom Pana Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście (Mt 25,40).

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia narodziło się w Paryżu w pierwszej połowie XVII wieku, jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie społeczne. Św. Wincenty zetknął się z ogromną nędzą duchową i materialną ludu wiejskiego. Jego otwarte oczy i wrażliwe serce przynagliły go do konkretnego działania. To On, niewątpliwie działając pod natchnieniem Ducha św. zaryzykował i utworzył Zgromadzenie czynne, łączące KONTEMPLACJĘ Z DZIAŁANIEM APOSTOLSKIM. BEZ KLAUZURY.

Właściwa historia Sióstr Miłosierdzia rozpoczyna się od działalności św. Ludwiki de Marillac. Uczulona na ludzką biedę, podobnie jak Wincenty a Paulo, stała się pierwszą siostrą miłosierdzia, stała się matką wszystkich, które wraz z nią i za nią poszły służyć ubogim.

Do Ludwiki przyłączyła się Małgorzata Naseau, uboga wiejska dziewczyna, która – jak sama opowiadała – nauczyła się czytać, aby uczyć innych, aby innym wskazywać drogę. Choć sama bardzo wcześnie zmarła, rzeczywiście wskazała drogę innym.

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia jako specyficzny sposób przeżywania posłannictwa kształtował się w oparciu o osobowość Założycieli, uwarunkowania epoki i wewnętrzne struktury prawne nowej wspólnoty. Możliwość zwalczania ubóstwa i niesprawiedliwości widzieli ZAŁOŻYCIELE w praktycznym przeżywaniu Ewangelii w myśl naczelnego hasła Zgromadzenia: ” Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego przynagla nas „.Hasło to w symboliczny sposób streszcza duchowy i apostolski charakter Zgromadzenia i ożywia wszystkie pokolenia szarytek.

Pierwsze siostry udały się do pracy na terenie Paryża. Podjęły opiekę nad porzuconymi dziećmi, pielęgnowały chorych, nosiły pożywienie ubogim. Niektóre uczyły czytać i pisać dzieci z ubogich rodzin. W miarę upływu czasu podejmowały nowe zadania. Św. Wincenty posyłał je do opieki nad galernikami oraz na pola walki i do lazaretów wojskowych, gdzie posługiwały rannym żołnierzom. Ta praca często wymagała od sióstr aktów heroicznego poświęcenia.

Założyciele byli głęboko przekonani, że MIŁOŚĆ CHRYSTUSA, która przynagla Zgromadzenie nie ma granic. Już 1652 r. wysłali pierwszą grupę Sióstr do Polski. Od przeszło 370 lat Siostry Miłosierdzia są obecne w 91 krajach świata. Zgromadzenie skupia w swoich szeregach około 20 tys. członkiń zorganizowanych w 77 prowincjach na wszystkich kontynentach. Służba ta przynagla je do daru z siebie, który tym łatwiej jest zrealizować, że trzeba, jak mówi św. Wincenty, nie tylko patrzeć oczami Chrystusa, ale umieć Go dostrzec w Ubogim, potrzebującym, nieszczęśliwym, odczytując na nowo słowa Chrystusa: „COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI NAJMNIEJSZYCH, NAJUBOŻSZYCH, MNIE UCZYNILIŚCIE”

„Głównym celem, dla którego Bóg powołał i zgromadził Siostry Miłosierdzia jest uwielbienie Pana naszego Jezusa Chrystusa jako źródła i wzoru miłości, przez służenie Mu w ubogich, chorych, więźniach, dzieciach i tych wszystkich, którzy wstydzą się swego ubóstwa” (św. Wincenty a Paulo)

„Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć ludzkiej niedoli” (Konstytucje Zgromadzenia)

 

Św. Wincenty mówił: „Oto, moje córki, jaki był początek waszego Zgromadzenia. Wówczas nie było ono tym, czym jest obecnie, należy sądzić, że dziś nie jest jeszcze tym, czym będzie, aż wreszcie Bóg doprowadzi je do stanu, w jakim chce je mieć”.

Od samego początku Św. Założyciele wpoili Siostrom Miłosierdzia miłość do Maryi Dziewicy. Św. Ludwika oddała rodzące się Zgromadzenie pod Jej szczególną opiekę. W 1830 r. Maryja objawiła się św. Katarzynie Laboure, Siostrze Miłosierdzia przekazując jej posłannictwo CUDOWNEGO MEDALIKA. Miejscem wybranym przez Matkę Bożą była kaplica Sióstr Miłosierdzia przy ulicy du Bac w Paryżu.

Od ponad 175 lat CUDOWNY MEDALIK obiegł cały świat przyciągając co roku do tego sanktuarium maryjnego więcej niż milion pielgrzymów. Przychodzą oni każdego dnia odpowiadając na zaproszenie Matki Bożej.”PRZYCHODŹCIE DO STÓP TEGO OŁTARZA”

 

„… Wszyscy, którzy będą nosić ten medalik otrzymają wiele łask. Wielkimi dobrodziejstwami będą obdarzeni wszyscy noszący go z wiarą” (Sł. M.B. do św. Katarzyny Laboure).

więcej…

 

 


Dzieje sióstr w parafii

Dom Katolicki wybudowany został w latach 1927-1929 systemem gospodarczym i z datków parafian. Przy budowie Domu Katolickiego pracowali bezinteresownie członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz członkowie Katolickiego Koła Mężów i Matek. Wykonywali oni szereg prac fizycznych np. przy wypalaniu cegły, przy jej zwózce na plac budowy, przy wynoszeniu dachówki na dach itp.

W Domu Katolickim urządzano różne imprezy dochodowe takie jak festyny, przedstawienia teatralne, z których zyski przeznaczano na prace wykończeniowe i urządzanie budynku. W tym czasie bardzo aktywnie działały w parafii wymienione wyżej katolickie stowarzyszenia, a Dom Katolicki wykorzystywany był do prowadzenia pracy o charakterze religijnym i społecznym. Odbywały się w nim:

  • próby chóru młodzieżowego,
  • „Opłatek” na Boże Narodzenie, „Święcone” na Wielkanoc,
  • prowadzono lekcje religii w czasach PRL.

Obecnie Dok Katolicki służy także jako miejsce na przygotowanie różnych występów, wystawianie jasełek, spotkań Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryi, ministrantów oraz innych grup parafialnych, urządzanie spotkań opłatkowych nauczycieli.

W latach 50-tych zwalniano siostry ze szpitali dlatego otwierało się nowe pole działalności apostolskiej. 1 maja 1952 roku do parafii sprowadzono Siostry Miłosierdzia. Proboszcz parafii Chocznia ks. Adam Bogucki poprosił o siostry miłosierdzia, które mogłyby katechizować dzieci oraz pomagać w kościele. Odpowiadając na prośbę ks. Proboszcza Siostra Wizytatorka Prowincji Krakowskiej S. Franciszka Wileńska posłała dwie siostry:

S. Mariannę (Jadwigę) LACHOWICZ i S. Teresę Kazimierę SZAWŁOWSKĄ. Później dołączyły do nich dwie kolejne siostry i w ten sposób powstał dom Zgromadzenia, który przetrwał do chwili obecnej.

Siostry zamieszkiwały w domu Katolickim, gdzie piętro zostało przystosowane do mieszkania. Od samego początku siostry zajmowały się chorymi odwiedzając ich po domach, pielęgnując, robiąc opatrunki, zastrzyki w różnych porach dnia, a czasami i w nocy. Wiele osób do dzisiaj wspomina z imienia siostry, które im pomogły wyjść z choroby. Za posługę przy chorych ludzie darzyli siostry wielką życzliwością i szacunkiem. Siostry podjęły też pracę jako katechetki. Katechizacja pozwoliła siostrom na nawiązanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą dzięki temu powstało w parafii Stowarzyszenie dzieci i Młodzieży Maryjnej (JMV), które przetrwało do dzisiaj. Od 1980 roku siostry podjęły katechizację dzieci specjalnej troski w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kaczynie. Jest to praca trudna, ale bardzo potrzebna, w myśl naszych założycieli, aby służyć najbardziej potrzebującym.

Siostry przygotowują „Jasełka” z dziećmi i młodzieżą.

Wspólnie z kapłanami parafii organizują pielgrzymki dla młodzieży i dzieci, a także „wakacje z Bogiem”.

Od 1995 roku działa Zespół Charytatywny, który wraz z siostrami pomaga ludziom chorym, rodzinom wielodzietnym a także matkom samotnie wychowującym dzieci. Troskę o schludność kościoła także powierzono siostrom. Nie szczędząc swoich talentów siostry robią piękne dekoracje: np. szopki na Boże Narodzeni, „Grogu Pańskiego” i innych dekoracji związanych z uroczystościami w parafii.

Ważniejsze daty z życia wspólnoty sióstr ostatnich 10 lat:

1999- to niezwykła data- S. Lachowicz obchodzi 50 lat powołania i 28 lat pracy w Choczni. Była to uroczystość nie tylko domowa, ale i parafialna.

2002 Zgromadzenie obchodzi Jubileusz 350- rocznicę przybycia Sióstr do Polski, a wspólnota w Choczni obchodzi podwójny Jubileusz ponieważ jest to 50 lat pracy w tej parafii

26.10.2003- Jubileusz S. Antoniny Kądziołka. Uroczysta Msza św. odprawiona przez proboszcza ks. Andrzeja Leśnego, ojca Dyrektora Marcina i proboszcza z Kamienicy

29.09.2004- ks. biskup Józef Guzek odwiedził naszą wspólnotę- tuż po swoich święceniach biskupich.

2006 Nasza Wspólnota w Choczni gości Zgromadzenia Zakonne dekanatu wadowickiego

10.09.2006 Jubileusz 25-lecia S. Mirosławy Hałat z tutejszej parafii

22.04.2007 Wspólnie z całą parafią dziękczynienie za 50 lat powołania S. Anny Krzyśko i 24 lata pracy w parafii

2009 Srebrny jubileusz S. Zofii

2008 50-lecie S. Bylicy

17.04.2010 z okazji 350 rocznicy śmierci naszych Założycieli św. Wincentego i św. Ludwiki w naszym domu i w parafii gościmy relikwie tych świętych

02.05.2010 Gościmy w naszej Wspólnocie ks. Kardynała Stanisława Dziwisza


Wykaz sióstr pracujących w Choczni w latach 1952- 2010

S. Marianna (Jadwiga) LACHOWICZ 1952- 1970

S. Teresa Kazimiera SZAWŁOWSKA 1952-1955

S. Rozalia WIŚNIEWSKA 1955- 1956 (zapoczątkowała pracę w przedszkolu)

S. Józefa DROZDEK 1958- 1959

S. Karolina KARPIŃSKA 1956- 1957

S. Czesława PITUCH 1967- 1968

S. Alojza GNOIŃSKA 1957- 1963

S. Helena POTOK 1955- 1959

S. Bronisława KRÓLIK 1958- 1969

S. Marianna BERES 1965- 1966 (zaprowadziła katechizację dzieci szkolnych do 5 klasy)

S. Maria NIEDZIÓŁKA 1968- 1971

S. Anna WALA 1970- 1971

S. Janina CAŁKOWSKA 1970- 1973

S. Maria BIENIASZEWSKA 1970- 1971

S. Zofia MĘDREK 1970- 1970

S. Stanisława PYTKA 1971- 1996 zm. 06.02.1997 r.

S. Teresa LECHOWICZ 30.08.1971- 2002

S. Maria Honorata LEŚNIAK 1972- 1990

S. Janina BRZEŹNY 1972- 1973

S. Janina ŻEROŃ 1973- 17.01.1974

S. Genowefa KORYTNICKA 1973- 1980

S. Józefa WĄTROBA 1980-1981 (udaje się do Lublina, aby rozpocząć studia na KUL)

S. Jolanta JANISZEWSKA 1981- 1983

S. Anna KRZYŚKO 24.08.1983

S. Zenobia WIT 1991- 1994

S. Małgorzata PIERZCHAŁA 1994- 1997

S. Antonina KĄDZIOŁKA 10.04.1997

S. Joanna SERAFINOWICZ 1997-2000

S. Agnieszka MATLĄG 2000-2003

S. Beata WIDEŁKA 2003- 2006

S. Urszula KOSICKA 2006-

S. Julia TŁUSTY 2002- 2008

S. Zofia SIUTA 2008-

Jednym z owoców pracy Sióstr w Choczni są powołania zakonne. Do zgromadzenia wstąpiły:

S. Maria BYLICA 1958

S. Marianna BYLICA 1960

S. Mirosława HAŁAT 1980

Ważniejsze daty z życia wspólnoty Sióstr ostatnich 10 lat.

1999-To niezwykła data. S. Teresa Lachowicz obchodzi 50 lat powołania i 28 lat pracy w Choczni. Była to uroczystość nie tylko domowa ale i parafialna.

2002 Zgromadzenie obchodzi Jubileusz 350-rocznicę przybycia Sióstr do Polski. Wspólnota w Choczni obchodzi podwójny

 


Prowincje

Aktualnie ponad 26 000 Sióstr służy ubogim w 83 krajach świata.

W Polsce są trzy Prowincje Sióstr Miłosierdzia:

 


Krakowska

ul. Warszawska 8

31-155 Kraków

tel. (0-12) 22-99-74; 21-91-52

fax (0-12) 21-80-83

 


Warszawska

ul. Tamka 35

00-355 Warszawa

tel. (0-22) 826-37-83; 826-17-75

fax (0-22) 826-17-75

 


Poznańsko-chełmińska

ul. Dominikańska 40

86-200 Chełmno

tel. (0-56) 686-01-03; 686-09-60